Opis zadania próbnego: Wykonanie eksperymentu to nie wszystko


Sir Izaak Newton mówił, że eksperyment to pytanie zadane Naturze. W tej sentencji zawarta jest istota eksperymentu. Pytanie musi bowiem zmierzać do wyjaśnienia istoty rzeczy niejasnej, a odpowiedź powinna dać się jednoznacznie zinterpretować za pomocą dostępnej wiedzy albo też powinna tę wiedzę rozszerzyć. Nie wystarczy zrobić eksperyment. Trzeba z uzyskanych wyników wyodrębnić te informacje dla uzyskania których eksperyment przeprowadziliśmy. Kiedy na ulicy ktoś zadaje nam pytanie "Czy ma Pani/Pan zegarek?" machinalnie odpowiadamy patrząc na nasz zegarek: "wpół do szóstej". Pamiętajmy: Natura odpowiedziałaby: "mam".

Rozpoczęcie prac projektowych może być poprzedzone eksperymentalną weryfikacją koncepcji projektu. Eksperyment taki pozwoli oszacować wstępnie możliwości prowadzenia procesu w pełnej skali, a także da wstępną odpowiedź na pytania dotyczące np. problemów związanych z prowadzeniem procesu spalania (dozowanie materiału, sposób spalania w złożu, skład spalin). Rzetelne przeprowadzenie pomiarów i rejestracja wartości zmiennych procesowych, to ledwie część tego co eksperymentator powinien zrobić w trakcie trwania eksperymentu. Dalsza część polega na wyodrębnieniu informacji istotnych i takiej ich prezentacji, by odpowiadały na nurtujące eksperymentatora pytania oraz stanowiły rzetelną bazę odpowiedzi dla projektanta i konstruktora. Analogiczne czynności czekają prowadzącego pomiary kontrolne na już istniejącej i pracującej instalacji. Ma zarejestrować wyniki pomiarów a następnie tak je przetworzyć, by możliwe było - zgodnie z obowiązującym prawem - dokonanie oceny prawidłowości pracy instalacji i zgodności emisji z obowiazującymi standardami.

Zadanie nr 1 jakie przed Państwem stoi - wyprzedza zasadniczy cel ćwiczeń laboratoryjnych. Zadanie to polega na opracowaniu uzyskanych wcześniej w laboratorum LBSF C-1 wyników pomiarów prowadzonych w trakcie eksperymentalnego spalania gazu w reaktorze fluidyzacyjnym. Opracowanie to polega na przedstawieniu w formie graficznej zależności stężeń NO, CO oraz CxHy (subst. organ.) w funkcji czasu trwania pomiaru. Realizacja tego zadania wymaga uprzedniego wykonania szeregu operacji na plikach jakie otrzymuje się podczas rejestracji przebiegu eksperymentu. Ten eksperyment odpowiada rzeczywistej pracy jaką (być może) będziecie Państwo wykonywać w ramach obowiązków zawodowych dokonując analizy spalin pod kątem dochowania obowiazujących standardów emisji. Korzystając z plików zawartych na tej stronie możecie (i powinniście!!!) Państwo przeprowadzić trening, uzyskując pierwszy z wymaganych do zaliczenia zajęć projektowych wykres.

W poniższej tabeli znajdują się trzy kategorie zbiorów wygenerowanych przez profesjonalne aparaty pomiarowe, stosowane także w laboratoriach WIOŚ. Uzyskano je podczas trwania eksperymentu polegającego na spalaniu paliwa gazowego w powietrzu w inertnym złożu fluidalnym. Rejestrację danych zrealizowano na trzech przyrządach: MRU Vario Plus1(skład chemiczny spalin), JUM2 (zawartość substancji organicznych w spalinach) oraz zestawie termopar, z których temperatury odczytywano za pomocą modułu DaqBook/20003 z oprogramowaniem DaqView. Przyrządy włączono w różnym czasie - zależnie od potrzeb. Dokładny czas uruchomienia i zatrzymania przyrządów został zarejestrowany i znajduje się w odpowiednich kolumnach każdego z plików. Proszę pamiętać o tym, że na wykresie (jednym, o jednej osi rzędnych i dowolnej ilości osi odciętych) muszą znajdować się punkty, których wartości odciętych są zgodne z obowiązującym prawem (należy przeliczyć stężenia podane przez aparaty na stężenia w warunkach i jednostkach zgodnych z przepisami).

grupa pliki MRU pliki Temp pliki JUM
A A_mru.xls A_temp.xls A_jum.xls
B B_mru.xls B_temp.xls B_jum.xls
C C_mru.xls C_temp.xls C_jum.xls
D D_mru.xls D_temp.xls D_jum.xls
E E_mru.xls E_temp.xls E_jum.xls
G F_mru.xls F_temp.xls F_jum.xls

Podsumowanie:
Korzystając z plików X_mru.xls, X_Temp.xls oraz X_jum.xls (gdzie X jest literowym oznaczeniem zespołu projektowego) - przedstawić wykres Corg vs t, CCO vs t oraz CNO vs t w pliku o nazwie X.xxx (czyli np. A.doc albo B.jpg) umieszczając go na stronie wiki Laboratorium/Wykresy zadania próbnego w formacie, który nie zawiera arkusza danych np. jpg, tif, bmp, .doc albo innym.