Laboratorium - Opis zadania głównego

Zadanie główne polega na zebraniu informacji o zmianach parametrów procesu (skład spalin, temperatura) oraz przedstawieniu w formie graficznej zależności Corg, CCO, CNO vs T. Do wytworzenia pliku zawierającego jako zmienną niezależną (Temperatura - T) oraz zmienne zależne (stężenia: subst. organ. CO i NO) konieczne jest dokonanie synchronizacji. Konieczne, ponieważ każda para składająca się na punkt (Corg,T), (CCO,T) albo (CNO,T) musi pochodzić z tej samej chwili, a urządzenia te zostaną włączone w tryb rejestracji danych w różnym czasie a czujniki w nich umieszczone mają różne stałe czasowe. Dane do wykresu muszą być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 260 poz. 2181, 2005) (patrz: Laboratorium/Materiały pomocnicze). Oznacza to, że stężenia składników gazowych muszą być wyrażone w mg/m3 i przeliczone na standardową zawartość tlenu w spalinach (11%). Uzyskane w trakcie eksperymentów pliki zostaną udostępnione Państwu na tej stronie

Pliki uzyskane eksperymentalnie:
AD_20110505.rar
AD_20110505- CZASY.txt
DF_20110519.rar

Podsumowanie zadań:

  1. Zadanie próbne

Korzystając z plików zawartych w zakładce Opis zadania próbnego (tabela) o nazwachX_mru.xls, X_Temp.xls oraz X_jum.xls (gdzie X jest literowym oznaczeniem zespołu projektowego) - przedstawić wykres Corg vs time, CCO vs time oraz CNO vs time w pliku o nazwie X.xxx (czyli np. A.doc) umieszczając go na stronie wiki Laboratorium/Wykresy zadania próbnego w formacie .doc albo innym, który nie zawiera arkusza danych np. jpg, tif, bmp

  1. Zadanie główne

Korzystając z danych uzyskanych w trakcie spalania biomasy (pliki na tej stronie) przedstawić wykres zależności Corg, CCO, CNO vs T w pliku o nazwie XY.xxx (nazwa pliku zawiera literowe oznaczenia grup realizujących eksperyment) umieszczając go na stronie wiki Laboratorium/Wyniki eksperymentów w formacie , który nie zawiera arkusza danych.