Materiały pomocnicze - czyli wsparcie nie tylko dobrym słowem


Porównanie efektywności prowadzonych oddzielnie procesów spalania pod katem ich wpływu na środowisko, a przede wszystkim konieczność ustalenia zgodności emisji z wydanymi zezwoleniami, wymuszają konieczność zdefiniowania pewnych pojęć oraz ustalenia sposobu obliczania stężeń wybranych składników w spalinach. Kluczowe procedury zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 260 poz. 2181, 2005).
I tak, m.in. określono w nim, że:
§4.1. Natężenie przepływu objętości gazów odlotowych wyraża się w metrach sześciennych gazów odlotowych na godzinę, odniesionych do warunków umownych temperatury 273 K, ciśnienia 101,3 kPa i gazu suchego (zawartość pary wodnej nie większa niż 5 g/kg gazów odlotowych), oznaczanych jako m3u/h; stężenie substancji w gazach odlotowych wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do warunków umownych, oznaczanych jako mg/m3u.
§4.2. Stężenie substancji w gazach odlotowych sprowadza się do standardowej zawartości tlenu w gazach odlotowych, obliczając według następującego wzoru:

(1)
\begin{align} E_1 = \frac{21-O_1}{21-O_2} \cdot E_2 \end{align}

gdzie:
E1 – oznacza stężenie substancji w gazach odlotowych przy standardowej zawartości tlenu w gazach odlotowych
E2 - oznacza stężenie substancji w gazach odlotowych (zmierzone albo obliczone)
O1 – oznacza standardową zawartość tlenu w gazach odlotowych, wyrażoną w procentach,
O2 - oznacza zawartość tlenu w gazach odlotowych, wyrażoną w procentach (zmierzoną lub obliczoną).


W załączniku nr 5 do tego zarządzenia określono, że dla instalacji spalającej odpady standardową zawartością tlenu w spalinach jest 11%. Fragment tego załącznika zawierającego kluczowe wartości stężeń przedstawiamy na poniższym rysunku.

Zal5.jpg


Realizując projekt instalacji współspalania paliwa z biomasą potraktujmy go jak projekt spalania odpadów (wariant najgorszy dla projektanta). Dla każdego z zespołów projektujących oznacza to konieczność obliczenia w spalinach stężeń substancji wymienionych w załączniku nr 5 pod kątem spełnienia określonych tam standardów emisji (dotyczy, jak Państwo widzą NO i SO2). Poniżej link do pobrania arkusza kalkulacyjnego (plik jest spakowany!) pozwalającego obliczyć unormowane stężenia składników spalin na podstawie znajomości stężeń zmierzonych w rzeczywistym procesie. Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę, że w arkuszu tym wolno wpisywać (wkopiowywać) wartości wyłącznie w komórki o żółtym tle. Arkusz ten pozwoli także dokonać porównań wyników uzyskanych w trakcie dwóch serii pomiarów wykonanych w laboratorium.

Unormowanie.rar